المان های شهری

المانهای شهری شامل گلدانها، دیوار سبز، مجسمه ها، ماکتهای تبلیغاتی، انواع میز، صندلی و نیمکت، وسایل شهربازی و ….